Adatvedelem

Ingatlan leírásaCsaládi ház adataiKörnyezet KépgalériaKapcsolat Dokumentumok

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató, az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, (továbbiakban: Rendelet)), valamint a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásainak megfelelően, a http://ingatlan.portank.hu weblap adatkezelésére vonatkozik.

Az eladó családi ház weblap (üzemeltetője: Tóth Ferenc, 6525 Hercegszántó, Mikes Kelemen utca 14., E-mail: tothfi@gmail.com, Tel: +36/70/51746619), annak üzemeltetője, a weblapra, az azon igénybevehető szolgáltatatásokra vonatkozó adatvédelmi irányelveket akövetkezők szerint határozza meg.

Definíciók

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Szolgáltató
Tóth Ferenc, aki az eladó családi ház weblapot üzemelteti és az azon igénybevehető szolgáltatásokat nyújtja. 
Weblap
A Szolgáltató által üzemeltetett Weblap (http://ingatlan.portank.hu).
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Az érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal, vagy félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek felhasználók általi elfogadása

Azon Felhasználók, akik a Weblap személyes adatok megadását igénylő szolgáltatását igénybe veszik (önkéntesen), az adatok megadásával magukra nézve kötelezően elfogadják a jelen adatvédelmi irányelvekben foglaltakat.

Milyen adatkezelésre terjednek ki a jelen adatvédelmi irányelvek

Az adatvédelmi irányelvek a természetes személy Felhasználók adataira, illetve természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki. A Felhasználóknak, szolgáltatás igénybevételére szolgáló webes űrlapok esetén, lehetőségük van adataik módosítására, törlésére.

Kezelt adatok

A természetes személy Felhasználók űrlapokon és kapcsolatfelvétel céljából a Szolgáltatóhoz küldött elektronilus levelekben önkéntesen megadható személyes adatai (név, cím /település, utca, házszám/, e-mail cím, telefonszám, üzenet).

A tárhelyszolgáltató által gyűjtött adatok a Felhasználó számítástechnikai, információtechnikai eszközének azon adatai, amelyeket a tárhelyszolgáltató rendszere automatikusan rögzít (IP cím, böngésző típusa, nyelvbeállítás, operációs rendszer, stb).

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerinti a Felhasználók kifejezett, önkéntes hozzájárulása adataik kezeléséhez.

A Felhasználó a Weblap személyes adatok megadását igénylő szolgáltatásának igénybevételével elfogadja jelen adatvédelmi irányelvekben foglaltakat és hozzájárul személyes adatai ezek szerinti kezeléséhez.

Adatkezelő személye

Az adatkezelő Szolgáltató (Tóth Ferenc).

Adattovábbítás

A Weblap Felhasználóiról, látogatóiról az űrlapon és a kapcsolatfelvétel céljából hozzánk küldött elektronikus levelekben, illetőleg a telefonos kapcsolatfelvételek során önkéntesen megadott adatokon kívül - amelyeket önszántunkból harmadik félnek nem adunk át - személyes adatokat nem gyűjtünk, nem tartunk nyilván.

Adatkezelés időtertama

Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljára feltétlenül szükséges mértékben, valamint ideig kezeli, és azonnal törli, amennyiben azok kezelésére a továbbiakban nem jogosult. Amennyiben a Szolgáltató más jogalapon nem jogosult a személyes adatok kezelésére, a Felhasználó kérésére az adatok kezelését köteles megszüntetni, törlésükről gondoskodni. a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a kezelés időtartamára a jogszabály rendelkezései az irányadók.

A kezelt adatok megismerésére jogosultak

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére kizárólag Szolgáltató jjogosult.

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz való joga

Az Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani, ha nem merül fel kétség a Felhasználó személyét, az adatkérés valódiságát illetően.

Hozzáférési jog

Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon személyes adatainak kezeléséről (célja, érintett adatok, kezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

Kérheti kezelt személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett kérheti kezelt személyes adatainak késedelem nélküli törlését, amelynek az adatkezelő köteles törölni

Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, tiltakozhat kezelésük ellen.

Felhasználó jogorvoslati lehetősége

A Felhasználó a személyes adatok védelmének megsértése esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes törvényszék előtt indíthat keresetet a Szolgáltatóval szemben, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Adatbiztonság

Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Felhasználó személyes adataihoz illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá.

Adatvédelmi Szabályok módosítása

A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az adatvédelmi szabályokat, amelyet köteles a Weblapon jól látható helyen és elérhető módon közzétenni. 

Adatfeldolgozók

Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u 4.) - tárhelyszolgáltatás biztosítása tekintetében.

Google AdSense - a weblapon megjelenő hirdetések tekintetében.

Google Inc ("Google") -  Weblapon található fordítási szolgáltatás tekintetében.

Google szolgáltatásairól, bővebben, https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon tájékozódhat.)

"Hogyan használja a Google a cookie-kat ?

A cookie egy rövid szöveg,amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Ilyen cél például a biztonságos keresés beállításainak megjegyzése, az Ön számára lényegesebb hirdetések megjelenítése, az adott oldalakon fogadott látogatók számának rögzítése, segítségnyújtás a szolgáltatásainkra történő regisztrációban, az adatok védelme, valamint a hirdetésbeállítások megjegyzése.

Láthatja a Google által használt cookie-k listáját, és megtudhatja, hogy a Google és partnerei miként használnak cookie-kat a hirdetésekben. Azt, hogy miként védjük az Ön adatait a cookie-k és egyéb információk használata közben adatvédelmi irányelveink ismertetik." 

"Google-ról ésDoubleClick DART cookie-ról

"Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket.

Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak."

A weblapon megjelenő, a Google által szolgáltatott hirdetések tekintetében, a hirdetések személyre szabása beállítás ki van kapcsolva.

Ha a hirdetések személyre szabása ki van kapcsolva, akkor a Google nem gyűjti és használja fel az Ön adatait hirdetési profil létrehozásához, illetve a Google által megjelenített hirdetések személyre szabásához. Ön továbbra is látja majd a hirdetéseket, de ezek valószínűleg kevésbé lesznek hasznosak. A hirdetések továbbra is az Ön által megtekintett webhely vagy alkalmazás témáján, az aktuális keresőkifejezéseken vagy az Ön általános tartózkodási helyén alapulhatnak, de nem az Ön érdeklődési körén, keresési vagy böngészési előzményein. Az Ön adatai továbbra is használhatjuk a fent említett célokra, például a reklámozás hatékonyságának mérésére és a csalás és visszaélések elleni védelemre.

Ha Google-szolgáltatásokat igénybe vevő webhelyet vagy alkalmazást használ, előfordulhat, hogy a rendszer annak eldöntésére kéri, hogy szeretne-e a hirdetésszolgáltatóktól (például a Google-tól) személyre szabott hirdetéseket kapni. Döntésétől függetlenül a Google nem szabja személyre a megjelenő hirdetéseket, ha a hirdetések személyre szabása beállítás ki van kapcsolva (ezzel kapcsolatosan, bővebben https://policies.google.com/technologies/partner-sites oldalon tájékozódhat).

A sütik  alkalmazásának felhasználó általi szabályozása

A sütik telepítését szabályozhatja böngészője beállításainak módosításával, megakadályozhatja az „inkognitó” mód (privát böngészés) használatával, valamint a követés letiltására vonatkozó „Do Not Track” funkció engedélyezésével.

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját.

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Opera

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ön a weboldal meglátogatásakor értesítést kap a sütik (cookie-k) használatáról, tájékozódhat azok korlátozásának lehetőségéről, megismerheti a Weblap adatvédelmi irányelveit.

A weboldalon történő böngészéssel Ön beleegyezik a sütik döntésének megfelelő használatához, hozzájárul adatainak a fentiekben meghatározott módon és meghatározott célokra történő kezeléséhez.